Domov » ŠTATÚT SÚŤAŽE

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Súťaž o vysávač THOMAS AQUA+ Pet & Family PLUS”
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátorom súťaže je Robert Thomas GmbH & Co. KG (ďalej len THOMAS), Hellerstraße 6, 57290 Neunkirchen.
Zastúpený generálnym riaditeľom: pánom Paul-Gerhardom Thomasom www.robert-thomas.de
Tel: 02735 – 788 0
datenschutz@robert-thomas.de
Poskytovateľ môže poveriť tretie strany vykonaním a spracovaním súťaží.

2. Predmet podmienok účasti
Tieto podmienky účasti upravujú podmienky účasti v našich súťažiach v sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, Pinterest), ako aj všetky potrebné prevody práv. Popis a postup príslušnej tomboly prebiehajú v rámci príslušnej tombolovej kampane a sú zverejnené na stránke THOMAS príslušnej sociálnej siete (napr. Facebook).

Účasťou v súťaži sú tieto podmienky účasti akceptované a akceptované.

Súťaž nie je prepojená so sociálnou sieťou (napr. Facebook), na ktorej bola zverejnená. Nebol sponzorovaný, podporovaný ani organizovaný prevádzkovateľom sociálnej siete.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické, plnoleté osoby plnoleté s bydliskom na území Slovenskej republiky. Z účasti sú vylúčení zamestnanci a ďalší zamestnanci spoločnosti Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG alebo spoločností tretích strán, ktoré sa podieľajú na realizácii tejto súťaže, ako aj ľudia, ktorí žijú v domácnosti s vyššie uvedenými osobami. Účasť pod falošnou identitou alebo sfalšovanou informáciou nie je povolená.

4. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od (23.11.2020) do (13.12.2020 do polnoci). V tomto termíne je možné zapojiť sa do súťaže.

5. Podmienky účasti v súťaži
Podmienkou účasti na súťaži je byť už zaregistrovaný ako používateľ na sieti Facebook v okamihu, keď sa záujemca o účasť na súťaži chce súťaže zúčastniť.

5.2. Každý súťažiaci musí byť kedykoľvek schopný preukázať autenticitu svojho facebookového profilu.

5.3. Súťažiaci musia dodržiavať všetky pravidlá použitia siete Facebook uvedené najmä na www.facebook.com/terms.php. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz, t. j. pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Thomas Slovensko publikovať iba jeden komentár s fotografiou.

Fotografie, texty, kresby, videá alebo iné výtvory a oznámenia, ktoré súťažiaci uverejní v rámci súťaže, najmä vloží na facebookovú stránku Thomas Slovensko (ďalej spoločne len „vložený materiál“) nesmú odporovať právnym predpisom Slovenskej republiky, nesmú ohrozovať mravnú výchovu detí a mládeže a musia byť etické (najmä nesmú obsahovať pornografiu, násilie, vulgárnosť, rasovú neznášanlivosť a pod.).

Súťažiaci vstupom do súťaže publikáciou fotografie spolu s nižšie uvedenými náležitosťami potvrdzuje, že:

  • je výhradným autorom všetkého vloženého materiálu, alebo že má riadny súhlas (spolu)autorov vloženého materiálu;
  • má riadne súhlasy všetkých osôb zachytených na vloženom materiáli;
  • má riadne súhlasy vlastníkov akýchkoľvek vecí, ochranných známok, obchodných názvov a iných podobných nehmotných statkov zachytených na vloženom materiáli, a to všetko na použitie vloženého materiálu v súťaži v súlade s týmito pravidlami a pravidlami siete Facebook.

Osoba, ktorá nesplní ktorúkoľvek z podmienok účasti uvedenú v týchto pravidlách, sa nemôže súťaže zúčastniť, a ak sa súťaže zúčastní, nemá nárok na výhru a môže byť kedykoľvek zo súťaže bez náhrady vylúčená.

6. Mechanizmus súťaže
V termíne od 23. 11. 2020 do 13. 12. 2020 má každý užívateľ, ktorý spĺňa vyššie uvedené kritériá, možnosť zúčastniť sa na súťaži.

Účastník súťaže musí vložiť svoj súťažný príspevok do komentára pod prvý facebookový post oznamujúci súťaž na stránke Thomas Slovensko, ktorý bude publikovaný dňa 23. 11. 2020 a kliknúť na tlačidlo „Páči sa mi to“ daného príspevku.

Súťažný príspevok musí obsahovať správnu odpoveď na súťažnú otázku: Vďaka akému filtru zanecháva vysávač AQUA+ Pet & Family PLUS svieži vzduch bez zápachov?

Súťažný príspevok musí byť spracovaný formou fotografie s komentárom.

Súťažné príspevky bude možné vkladať pod súťažný post od 23. 11. 2020 až do 13. 12. 2020 23:59. Súťažné príspevky vložené po tomto dátume a čase nebudú zaradené do súťaže.

Každý fanúšik môže publikovať iba 1 fotografiu s komentárom a súťažný príspevok musí byť verejný.

7. Výhra
Výhrou v súťaži je vysávač THOMAS AQUA+ PET & FAMILY PLUS.

8. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.
Výhercovia budú určení do 7 dní od uzávierky. Výherca bude informovaný najneskôr do 14 dní po dátume uzávierky.
Oznámenie sa uskutočňuje – pokiaľ je to možné – súkromnou správou v sociálnej sieti alebo prepojením výhercu v príspevku (zverejní sa krstné meno a / alebo meno profilu na Facebooku). Touto formou zverejnenia mena v prípade výhry účastníci vyhlasujú svoj súhlas s účasťou. Každý účastník akceptuje takýto odkaz.
Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

9. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

10. Ochrana osobných údajov
Vstupom do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže. Súťažiaci poskytuje vstupom do súťaže usporiadateľovi a organizátorovi bezplatne výhradné oprávnenie na výkon práva použiť vložený materiál na všetky spôsoby použitia uvedené v zákone č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov (rozmnožovanie, rozširovanie, oznamovanie verejnosti internetom, tlačou, audiovizuálne, zvukovo, obrazovo pod.) v rozsahu časovo, územne a množstvovo neobmedzenom, v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe, v súvislosti so súťažou alebo na iné marketingové účely organizátora a/alebo usporiadateľa súťaže.

Súťažiaci sa zaväzuje odškodniť usporiadateľa alebo organizátora v prípade akejkoľvek ujmy, aj nehmotnej, ktorú súťažiaci spôsobil v dôsledku umiestnenia vloženého materiálu v rozpore s týmito pravidlami alebo s pravidlami siete Facebook.

Usporiadateľ súťaže bude v pozícii správcu osobných údajov spracúvať, či už manuálne alebo elektronicky, a uchovávať osobné údaje týkajúce sa súťažiacich v rozsahu:

  • komentár na sociálnej sieti Facebook spojený s osobou súťažiaceho
  • meno a priezvisko výhercu
  • adresa bydliska výhercu
  • obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam výhercu alebo jeho prejavov osobnej povahy

Osobné údaje vo vyššie vymedzenom rozsahu bude usporiadateľ spracúvať na účel identifikácie účastníkov súťaže. Právnym dôvodom spracúvania je plnenie súťaže a zákonných povinností v súvislosti s uchovávaním účtovných a daňových dokladov; tieto údaje bude usporiadateľ spracúvať 7 rokov alebo dlhšie, ak to vyžaduje zákon.

Osobné údaje v rozsahu obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam výhercu alebo jeho prejavov osobnej povahy, meno a priezvisko výhercu a komentár na sociálnej sieti Facebook spojený s osobou súťažiaceho bude usporiadateľ spracúvať aj na účel zverejnenia v oznamovacích prostriedkoch, v propagačných materiáloch a prostriedkoch usporiadateľa, na internetových stránkach usporiadateľa a sociálnej sieti Facebook, ev. Instagram alebo YouTube. Právnym dôvodom spracúvania je oprávnený záujem usporiadateľa na zverejnení výsledku súťaže; tieto údaje bude usporiadateľ spracúvať po neurčitú dobu, najdlhšie však do splnenia účelu spracúvania.

Usporiadateľ je oprávnený pri splnení povinností vyplývajúcich z príslušného právneho predpisu o ochrane osobných údajov v platnom znení, poskytovať osobné údaje svojim spracovateľom a poskytovateľom služieb, pričom takýmto spracovateľom je organizátor a ďalšie osoby, ktorých zoznam je dostupný u usporiadateľa. Usporiadateľ bude odovzdávať osobné údaje spracovateľom v rámci Európskej únie, avšak nezamýšľa prenášať osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezaručujú úroveň ochrany osobných údajov primeranú podmienkam platným v Európskej únii.

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov majú súťažiaci právo:

i. požadovať od usporiadateľa prístup k osobným údajom a ich prípadnú opravu či vymazanie,

ii. kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v zákonnom rozsahu,

iii. podať námietku proti spracúvaniu či požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov,

iv. nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré by pre súťažiacich malo právne účinky alebo by sa súťažiacich obdobným spôsobom významne dotýkalo,

v. obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov s akoukoľvek žiadosťou alebo sťažnosťou.

11. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 23. 11. 2020