Domov » Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vaši osobných údajov prostredníctvom tejto internetovej stránky je spoločnosť Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, Hellerstraße 6, 57290 Neunkirchen (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). Bližšie informácie o prevádzkovateľovi nájdete tu.

Kontakt

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete (pri objednávke služieb prostredníctvom webovej stránky, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správu na sociálnej sieti alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa).

Používanie našej internetovej stránky je spravidla realizované bez spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak sú prostredníctvom internetovej stránky získavané a spracúvané Vaše osobné údaje, spracúvajú a používajú sa výlučne na vopred stanovený účel. Prevádzkovateľ vás ubezpečuje, že bude so všetkými získanými osobnými údajmi zaobchádzať dôverne, podľa platných predpisoch o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a ostatnými platnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje

V prípade otázok v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov sa na Prevádzkovateľa môžete obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených tu alebo prostredníctvom zodpovednej osoby Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: datenschutz@robert-thomas.de

K spracúvaniu vašich osobných údajov na internetovej stránke dochádza v nasledujúcich prípadoch:

Kontakt

V prípade, ak prostredníctvom kontaktných adries zverejnených na internetovej stránke alebo prostredníctvom profilu Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach kontaktuje Prevádzkovateľa, budú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom odpovedania na Vašu správu a nadviazanie kontaktu s Vami. Vaše osobné údaje, ktoré nám v správe poskytnete (najmä meno, priezvisko a Vaše kontaktné údaje) budú spracúvané počas nevyhnutne potrebnej doby – do vybavenia Vašej žiadosti, maximálne 30 dní od doručenia správy, ak nepríde k uzatvoreniu zmluvy s Prevádzkovateľom (ak si neobjedáte od Prevádzkovateľa službu alebo tovar).

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete (pri objednávke služieb prostredníctvom webovej stránky, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správu na sociálnej sieti alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa).

Právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na vybavení Vašich žiadostí a správ, ktoré mu adresujete.

Pripojený obsah – YouTube

Na internetovej stránke Prevádzkovateľa nájdete tzv. doplnky stránky YouTube, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Po kliknutí na tieto doplnky a prechode na video na YouTube (napojenia na našej internetovej stránke), sa Vaše údaje automaticky poskytnú YouTube, ktorá sa stáva prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

Ak máte záujem o bližšie informácie o tom, ako spoločnosť Google a s ňou spojené spoločnosti zaobchádzajú s údajmi používateľov, prejdite na tento odkaz:

https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Sociálne médiá

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na našich internetových stránkach odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook. Upozorňujeme Vás, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti. V takom prípade sú Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie.

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nižšie uvedených odkazoch.

Facebook

https://www.facebook.com/policy.php

Instagram

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Odkazy na iné internetové stránky

Na internetovej stránke sa nachádzajú odkazy aj na iné internetové stránky, ktoré nie sú prevádzkované Prevádzkovateľom. V prípade, ak kliknete na tento odkaz a prejdete na inú internetovú stránku, Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené na týchto internetových stránkach.

Príjemcovia vašich osobných údajov a prenos do tretích krajín

Prevádzkovateľ poskytuje v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patrí: spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky a hostingové služby.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti Google, LLC a Facebook, Inc., ktoré poskytuje analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia v prípade Vášho súhlasu ukladá internetová stránka.

Príjemcom Vašich osobných údajov je aj prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo komentáru pod príspevkom Prevádzkovateľa.  V uvedenom prípade prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA.

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa môže v niektorých prípadoch prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Google LLC a Facebook, Inc.

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia týkajúcimi sa prenosu Vašich osobných údajov.

Účely a právne základy spracovávania

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára  na webovej stránke a profilov prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, vrátane spracúvania osobných údajov prostredníctvom profilov na sociálnych sieťach pri uverejnení komentáru a zdieľaní obsahu Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a kvalitu poskytovania služieb Meno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe 3 mesiace odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše právo Popis
Právo na prístup

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
Právo na opravu Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
Právo na prenosnosť údajov Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
PRÁVO NAMIETAŤ Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
Právo podať sťažnosť alebo podnet V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Súbor denníka servera

Prevádzkovateľ servera internetovej stránky získava a automaticky ukladá informácie v takzvanom súbore denníka, ktorý nám váš prehliadač automaticky pošle. Ide o nasledujúce informácie:

  • Typ prehliadača a informácie o prehliadači;
  • Adresa URL odkazujúceho servera;
  • Názov hostiteľa zasahujúceho koncového prístroja;
  • Informácie o operačnom systéme;
  • Čas požiadavky na server.

Tieto údaje sa samostatne nedajú priradiť k žiadnym určitým fyzickým osobám a nespájajú s údajmi z ďalších zdrojov, na základe čoho Vás nie je možné identifikovať ako konkrétnu fyzickú osobu. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo na dodatočnú kontrolu Vašich osobných údajov v prípade, keď podľa určitých znakov rozpozná protiprávne použitie internetovej stránky.

Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 2.9.2020.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.